Sinu organisatiooni IT tulevikuvaade

Aasta alguses paluti mul kirjeldada ühe riigisektori asutuse IT lähitulevikuvaade. Asutuse nime ma siin ei maini, kuid sisu ühtib paljude asutuste hetkeseisuga. Kui tunned, et saad seda kasutada, siis palun.

Sinu asutuse infotehnoloogia valdkonna ja osakonna põhilised väljakutsed ja fookusteemad lähiaastatel.

IT ei ole enam ammu lihtsalt abivahend töö tegemisel. See on muutunud peamiseks tööülesannete ja vabaaja sisustamise platvormiks, mis on endaga kaasa toonud nii jõudluse kasvu kui ka piiri hägustumise töö ja vaba aja vahel. V.a. piiratud teabega tehtavad ülesanded, on tänapäeval töötajal võimalik suuremat osa oma tööst teha seal, kus ta parasjagu aegruumis asub. Asutuse IT ning töökeskkonna struktuur ja eripära seavad terve hulga piire modernsete töökohateenuste ning koostöövahendite kasutuselevõtuks. Kui esimesed puudutavad peamiselt meie oma töötajaid ning kliente, siis teine hõlmab lisaks eelnimetatule veel väliseid partereid. Sõltumata teenustest on kõigil osapooltel sarnased ootused – pakutav peab olema kasutajasõbralik, modernne ja turvaline. Tuleviku vaates on märksõnadeks kindlasti küberturvalisuse tõstmine, koostöö riigi kesksete IT asutustega ning efektiivne arenduste ja raha juhtimine.

Mida see tegelikkuses tähendab?

Töökoha teenuste üksus peab valima seadmed ja teenused, mis tagavad kasutajatele parima võimaliku kasutajakogemuse sõltuvalt nende töö ja IT profiilist. Kasutajaseadmed peavad ’lihtsalt toimima’ nagu aastaid on Apple seadmete kohta öeldud ning tänased äriklassi arvutid koos Windows 11 ja eduka juurutusega suudavad pakkuda. Mobiilsed seadmed peavad tekitama kasutajates tunde, et see on parim nende töö tarbeks ning kasutajad ei hakka otsima alternatiivseid lahendusi. Kõike seda peab tegema eelarve piirides ning hankekorrast ja infoturbe nõuetest lähtudes. Kasutajaid tuleb pidevalt harida parimaid praktikaid rakendama ning kasutama teenuskataloogis pakutavat. Baastarkvara jt lõppkasutajale suuantud rakenduste ajakohastamine koostöös keskse teenuspakkuja kasutajatoe üksusega aitab töövõidud kiiremini koju tuua. Kindlasti peab kaaluma ühtselt juhitud 24/7 tugiteenuse sisseseadmist hiljemalt 2024 aastal. Me ei tohi unustada, et meid hinnatakse peamiselt kasutajakogemuse järgi võrreldes kasutaja eelmise kogemusega.

Fookuses parim võimalik kasutajakogemus meie tingimustes, olemasolevate süsteemide kaasajastamine ja kasutaja teadlikkuse tõstmine. Esimene eesmärk on fookuses 2023-24, teine ja kolmas on püsitegevused.

Infrastruktuuride üksus peab tagama alustaristu toimimise selliselt, et ühendused oleksid kiired, turvalised ja tagaksid kasutajatele võrreldava kogemuse sõltumata asukohast. Samuti peab tagama alustaristu toimimise ning turvalisuse ja vastavuse arendatavate ärirakendustega. Hea koostöö infoturbe, alustaristu ja kasutajatoe inimeste vahel on kriitilise tähtsusega tagamaks parimat võimalikku kasutajakogemust meile kõigile. Samuti peab hästi toimima koostöö väliste partneritega. Nendega koostöös peaks keskenduma ka infoturbe nõuetele ning vastavate lahenduste, sh keskse logihalduse juurutamisele. Peame kõigis arendustes silmas pidama ka keskse teenusepakkuja poolt pakutavaid lahendusi ja teenuseid ning koostöös nende ekspertidega juurutama lahendused, mille saaks neile üle anda vastavalt tänasele migratsioonikavale.

Fookuses robustne ja toimiv alustaristu nii peamajas kui välisesindustes, mis on arendatud koostöös kesksete IT asutuste ning väliste ekspertidega, infoturve ja automaatika. Kõik kolm on püsitegevused; infoturbe nõuetele vastavus, alustaristu värskendamine ja pilvekõlbulikuks muutmine ning logimine/infoturve on fookuses 2023-25;

Arenduste üksuse peamine fookus peab olema infosüsteemide ja ärirakenduste arendusportfelli efektiivsel juhtimisel. Koostöös keskse IT teenuste pakkujaga ning oma IT kolleegide ja riskihaldusega tuleb üle vaadata ning vajadusel muuta mittefunktsionaalseid nõuded. Kuna need puudutavad peamiselt arendatavaid ärirakendusi, peaks just arenduste üksuse arhitektid nende ajakohastamise eest seisma. Moraalselt ja tehnoloogiliselt vananenud süsteemid tuleb uuendada, et tagada nende toimimine, kasutatavus ja turvalisus. Uute süsteemide kavandamisel tuleb kindlasti arvestada agiilsete arenduspõhimõtetega – kasutajakesksus, tagasiside, kiired arendustsüklid ja etapiviisiline lähenemine. Need tagavad tunnetatava väärtuse kõige kiirema realiseerimise. Samuti tuleb koostöös infrastruktuuri üksuse ja keskse teenusepakkujaga juurutada vajalik keskkond tagamaks ärirakenduste tehnoloogilise pilvekõlbulikkuse – see aitab meil lihtsustada haldust ning valmistada rakendusi ette migratsiooniks hübriidpilve taristule. Tarneahelat on alati võimalik optimeerida ning koostööd parandada. Efektiivne kommunikatsioon aitab tagada rollide selguse, protsessidest arusaamise ja ootuste juhtimise nii asutuses, kui majast väljas.

Fookuses äriteenuste ja infosüsteemide ajakohastamine ja jätkusuutlik arendamine, tehnoloogilise võla vähendamine ja protsesside automatiseerimine. Esimene prioriteet (2023) on selge IT nõudluse ülevaate koondamine ja hindamine. Sellele järgneb äriteenuste ja rakenduste teekaarti koostamine (2023) ja planeeritud kava elluviimine (2024-27)

Tooksin välja mõned võtmesõnad, mis on kriitilise tähtsusega kõigi üksuste vaates:

 • Tehnoloogilise võla vähendamine. MKMi digiarengu asekantsleri hinnangul on riigisektori IT tehnoloogiline võlg sel aastal €100m+. Iga värskendamata süsteem ja kasutaja seade on turvanõrkus, mis suurendavad asutuse riske ning vähendavad usaldusväärsust. Meie eesmärk on kasutada meile pakutavaid vahendeid (RES ja SF) tagamaks tehnoloogiline ajakohastatus.
 • IT nõudluse keskne juhtimine. Meie kasutajad ei pruugi olla teadlikud, mida nende poolt esitatud pöördumine endaga kaasa toob. Kindlasti ei ole mõistlik, kui kogu nõudlus ilmneb vahetult enne eelarvestamise perioodi. Olen oma eelnevatel positsioonidel julgustanud kolleege varakult oma vajadused välja tooma. IT otsustab siis oma ressurssidele ja oskustele toetudes, kuidas neid vajadusi hallata ning millises mahus infot on tarvis otsuste tegemiseks. See eeldab IT analüütiku olemasolu, kes on suuteline suhtlema nii kasutajatega ja nende soovid/vajadused vormistama ühtsesse IT keelde kui ka arhitektidega ja lahenduskäigu kirjeldama. Koostöös keskse teenusepakkujaga saame luua turvalisi keskkondi (PaaS), kus ka vähese IT oskusega töötajad saavad oma töö tarbeks mikrolahendusi luua. Teeme seda aga nii, et andmed on turvatud, varundatud ja IT neist arengutest teadlik. Head näited on tuua RMK’st ja Tervisekassast, kus mittetundlike andmetega rakendused on viidud Microsoft PowerPlatform’ile hoides kokku kümneid tuhandeid eurosid ja kuude kaupa arendusaega. Lisaväärtuseks on lihtne jätkuarenduste tegemine.
 • Efektiivne suhtlus ja koostöö asutuse sees ja väliste partneritega – ratta (taas)leiutamine ei ole mõistlik, kui teistel on see juba olemas. Valime parimat võimalikku väärtust pakkuvad teenused ja teostaja – kõiki teenuseid ei pea ise osutama ning tulevikus peaks koostöö keskse teenusepakkujaga ainult kasvama.
 • Avalikud ja hübriidpilved. Pilveplatvormid on meiega ja võimaldavad meil turvaliselt ning kuluefektiivselt pakkuda teenuseid oma töötajatele ning klientidele. EITS võimaldab erinevalt ISKE’st pilveteenuste kasutuselevõtu ning 2024 algul eeldatavalt jõustuv pilvemäärus seab sellele raamid. Andmete turvalisuse ning pilveteenuste sobivuse hindamine lasub jätkuvalt andmete omanikul, kuid ka siin tuleb keskne teenusepakkuja pädeva asutusena appi.
 • Küberturbe riskide tuvastamine ja haldus. Küberrünnakud Eesti riigiasutuste vastu on viimasel 12 kuul jõudsalt kasvanud. Meie kohus on tagada oma andmete ja kasutajate turvalisus töökohal.

IT juhi fookuses on oma valdkonna efektiivne juhtimine ning teenuste toimimise tagamine. See toetub neljale sambale – inimeste arendamine, suhtekorraldus, efektiivne raha juhtimine ja ministeeriumi huvide eest seismine oma vastutusala raames. Harutan neid valdkondi pisut lahti:

 • Inimesed. Tehisintellekti (AI) areng viimasel kahel aastal on olnud muljetavaldav. Palju valdkondi, kus varem pidi palkama tippspetsialiste, on saanud endale täiendust AI ja masinõppe vallas. See ei tähenda inimeste töö kadumist, vaid osakaalude muutumist – inimene peab keskenduma masina treenimisele ning reeglite loomisele. Tootjate pingutused tähendavad aga seda, et suuresti tuleb valida juba loodud poliitikate vahelt ning rakendada neid, mis asutuse infoturbe poliitikat ellu viia aitavad. Inimesed peaksid saama rohkem aega, et oma teadmisi täiendada ja muutustele reageerida suutma. Palju tuge pakutakse meile juba täna parterite, nt. Microsofti poolt. Uudishimulik ja õppimisvõimeline töötaja tähendab keskses perspektiivis ka IT pöördumiste muutumist väärtusahelas kõrgemale. Muutuv IT roll eeldab inimesi, kes on suutelised kavandama tulevikku ning hoidma olemasolevaid süsteeme töös ja turvalisena. Juhi roll on leppida üksuste juhtidega kokku nende valdkondade arengusuunad ning leida vajalikud vahendid nende inimeste arendamiseks. Samuti toetada üksuste juhte värbamisel ja valikul ning nende endi arengul.
 • Suhtekorraldus. Seondud tihedalt esimese punktiga nii osakonna sees, kui majas ja väljaspool. Meil on hankijad, partnerid, kliendid ja teised üksused asutuse sees inimestega, kel on oma ootused ja eelarvamused. Juhi roll on tagada harmoonia oma meeskonnas ning toetada neid oma meeskondade juhtimisel. Samuti on tema hea seista väliste suhete hea toimimise eest.
 • Raha. Paar elementi, mis on vääramatud on kommertstarkvara hinnatõus, palgatõus ning arenduste ja halduskulude kasv. Tänase eelarve kohaselt rahastatakse enamusi arendusi RES’ist. Ootaksin kindlasti suuremat SF kasutust, kuni see võimalus on meil kasutada. Juhi roll on tagada IT nõudluse efektiivne juhtimine ning vajalikele ressurssidele toetuse leidmine juhtkonnas ja MKM’s.
 • Ministeeriumi huvid. See punkt seondub kolme eeltooduga. RIT’i, RIA jt. riigi IT majade ning väliste partneritega saame koostööd parandada ja koos veelgi paremat digiriiki luua. Juhi roll on leida võimalused pakutava ja ministeeriumi vajaduste ning ootuste vahel. Samuti otsustada, mida teha ise ja mida sisse osta.

Books on work

I have been checwing through a list of books on work and workspace. Read, thought about, considered and discussed with other like-mind individuals:

Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us

The Smarter Working Manifesto

The Joy of Work?: Jobs, Happiness and You

Business Reimagined: Why work isn’t working and what you can do about it

First book on the list was kind starting point thinking about the work and workplace/workspace as such. What really motivates us to do what we do and how we do those activities. Finding flow as Mihaly Csikszentmihalyi describes here is a truly rewarding feeling, however can be exhaustive after long periods.

Smarter Working Manifesto is discussion about the finding the most appropriate place for tasks we perform – office, home, caffe shop, library, etc. This also lists good amount of food for thought for those planning to offer flexible working to their workforce.

The Joy of Work discusses our relationship with work – why we prefer to work rather than sit idle. Loads of references and long list of suggested reading. Best to read it and conclude whether applicable to your situation or not – Amazon reviews help.

And still to go through:

Planning Office Spaces: A Practical Guide for Managers and Designers

Workplace by Design: Mapping the High-Performance Workscape

Sound Business: How to Use Sound to Grow Profits and Brand Value

The Human Fabric

A Brief History of Tomorrow: The Future Past and Present

Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies

Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness

The Future of Management

The Shift

Weekly reading list – social, cloud and brains

Alongside meetings and events I have come across a number of interesting articles.

Here’s the list:

Mobile is The New Face of engagement – an executive summary by Forrester research (http://docs.media.bitpipe.com/io_10x/io_105129/item_542878/Mobile_Is_The_New_Face_Of.pdf)

Why Amazon and Salesforce are pulling away from the cloud pack – good article and follow-up discussion on #cloud, #saas, #paas and disruptive technologies (http://gigaom.com/cloud/why-amazon-and-salesforce-are-pulling-away-from-the-cloud-pack/)

Three Ways to Think Deeply at Work – how to use short disruptive tasks to focus on larger problems and working in four hour blocks uninterrupted to achieve result. (http://blogs.hbr.org/cs/2012/09/three_ways_to_think_deeply_at_work.html)

5 Ways To Transform Meetings With Tablets – some disruptive ideas for the enterprise. However I still favour one screen and NO laptops nor tablets in an engaging meeting. Big screen – yes, digital whiteboard – even better! That’s at least what we use for internal development meetings. (http://www.businesscomputingworld.co.uk/5-ways-to-transform-meetings-with-tablets/)

EC sets out strategy for EU cloud data and standards – more centralised thinking coming form the #EC. Good if this is to set out ONE framework and member states need to abolish their own #cloud legislation. However there’s one massive flaw here (as well as in #EU in general) – none of the member states are usually forced to follow this framework and larger players don’t want to let go of their own. Good initiative anyway. (http://www.computerweekly.com/news/2240164009/EC-sets-out-strategy-for-EU-cloud-data-and-standards)

Flexible approach to working

Going through my weekly news feeds I came across some thoughts by Guy Horton on dissolving office space as we know it. In article “The Indicator: My Head is in the Cloud Office” he discusses flexible approach to work, one that should be embraced by architects. I would extend it to majority of professions where work does not need to happen at work, i.e. people not in front-line services. There are some good reasons for this phenomena, some are described in rather amusing way by Jason Fried in his presentation that can be found at TED web page.

Quite understandably people are more creative and even effective in environments that suite them best. Some are more concentrated and effective at the office, some anywhere, but the office. This is due to distractions in the office. I used to take Friday as my admin day that I spent working from home just to wrap up the week and concentrate on the tasks from that week. On the flip side, managers (and not only those micro-managing their workforce) are afraid of lost productivity.

Guy offered a solution by ‘Cloud Office’ where people actually get together in to office when actually required of when just stopping by. Using the up-to-date toolkit – mobile broadband, Skype, Google Apps, Microsoft Live Meeting, Citrix, Webex, etc. – mobile workforce does not really need the office in its traditional form. What Guy described is actually in existence already – well, at least as a term. It is ‘virtual office’ as defined here and offered by various service providers.

I believe this is the only way in the future for the small and medium size firms. There are yet many team leaders and line managers though who believe that good results can be only achieved by attending the office 9-5 with overtime allowed where required… Instead they should look into offering flexible working to their workforce. At the end of the day, what difference it makes if I my day starts at 11:00 and I finish around 20:00? If I am not a morning person, there is no way I am going to be active and effective before lunchtime.

There are a few factors that may make generation X managers to embrace the approach which generation Y wants to follow:

 • Higher rents in dense urban areas (read: cities) drive people further out to suburbs, smaller towns and countryside.
 • Finding talent from ‘your’ area is getting more difficult.
 • Cost of running the office.
 • Flexibility – contract staff can be hired for when the need is higher, again at lower cost.
 • Weather – no explanation needed here. Just look outside your window, dear UK reader! How is the work supposed to get don in these circumstances when people can’t get out of their homes!?
 • Travel – cost again in many cases. Working in virtual functional or project teams where team members do/can not have in the same location.
 • Time – this is what we usually don’t have. Time spent on travel for average londoner is getting near 2 hours each day.

The cost is only one factor, but a great one. To run an office in a city centre is luxury for many smaller firms. Hence some start-ups rent phones and mailboxes in the City and space (if at all) in less reputable areas.

Those who follow more traditional approach face costs around £2000 for a new office workplace. This takes account all the IT kit, licensing and furniture and is rather moderate.

There are some variations though as many companies only work effectively when there is a number of contributors around the table. Having worked in IT department where the four people dealt with infrastructure and application support sitting opposite to one another, this approach was a necessity to meet the SLA’s. I came across this solution in London advertising agency Mother. They built a long table where everyone sits. Or actually, the staff moves around not to get too comfortable and start nesting in their corner. Being an established, successful agency and part of a larger group one may be able to afford to lease / buy / rent large office space and turn it into creative powerhouse with enough room to think. This is unfortunately a no-go for small start-up’s.


Image courtesy of Mothers Who Work.

In my view there are way more professions than just creative industry that can do without the traditional office. Designers, software houses, roaming engineers, accountants – this list could be quite long. All that businesses need to do is think and plan ahead before making any long term commitments.

We do not need fancy offices to get Britain economy moving again, we need more innovation, creative ideas, less traditional approach and government support.

Smart, smarter and even smarter…

I have been following industry news for smart systems for years. Starting with smart phones back in 2000 (see my first not very smart phone) the communication industry has turned into IT and many traditional electronic companies are where nobody expected them even 15 years ago. Good examples are Siemens, IBM and Nokia whereas some of their competitors (read: Samsung, Sharp, etc.) are desperately trying to tap into every part of the consumer and corporate ICT market. I am slightly puzzled what direction some energy companies are driving – they seem to want to do anything that looks forward-thinking, intelligent and progressive, but seem to go for world domination. Remember ENRON? All the big promises and very little innovation. Nevertheless, we consumers are getting more gadgets to play with, have smarter cars and home appliances and occasional deja-vu feeling when ordering goods or reading news targeted specifically to us.

In my view we can split the smart systems into two broad categories – IT systems that provide rich content by manipulating data (collect via sensors, mine and report) and utility services that have IT attached to them to provide the users all sorts of outputs.

Let’s take a look at some of the components that form ‘smart systems’. Please bear in mind this is a very simplified take.

First – the data. Data is all around us. Over past 20 or so years we have seen more and more sensors popping up that gather data about our behavioural patterns. The way we go about our everyday business, where, how and what do we spend our (occasionally not disposable) income. In order to make sense of that data, it needs to be structured and then manipulated. Once past data structuring we get to information layer. This is where some intelligence is applied which results in customer-based suggestions like Amazon and many other on-line retailers do.
Any business that wants to stay on top of and exceed their customer expectations need to gather and manipulate data, and action on it. This is becoming true for the other service providers as well. Take utilities for example. Here in the UK we are very good at switching the suppliers like socks. There are even specialised services that keep us all informed of the best offers. Good magazine came up with an infograph about the world of data. Looking at sources, I have a rough guess it amounts for the data generated by non-corporate users.

Second – devices. Smartphones, laptops, netbooks, tablets, wireless appliances, home electronics – the list is endless. Those are all must-haves today. At least it seems to be true for the western society. All these gizmos and gadgets are here to enhance our on-line experience. Which does not mean these devices always improve our productivity. Turning on location sensor on our smartphone lets our Facebook friends know that we are in Liverpool this weekend, not in London. This can be positive, as your friends will know they can’t land in your flat after night out. Similarly there are cases where people have been burglared due to over-eager tweeting while on holiday. Moving away from the devices that we carry along to more integrated systems takes us… home. Smart homes are the next big thing when the technology becomes available to the majority of public. Currently it is too expensive to sway average Joe over from his more traditional systems. Another side to the ‘smart’ problem is fear of losing control over one’s home appliances. Or even worse – giving it to the energy companies who can then decide how and when to tell your washing machine to start to save you more. Energy companies should do a bit more to persuade their customers to be more trusting if they want to succeed. as you leave home by car, you’ll meet even more smart systems hidden in your vehicle (well, at least the newer ones). BMW and Audi are taking it a step further working towards Smart Cities which have energy flowing and cars take care of driving. Which nicely ties into IBM Smarter Systems for Smarter Planet programme. IBM has taken its intelligence gathered over the years and plugged it into the project to make this world a better place. Or so I hope. Another similar programme is launched by Sony – Open Planet Ideas. I can’t help, but some of it looks like a greenwash to me as a large number of companies are trying to boost their credibility by being green. I mean – literally redesigning their products and websites from black (equals luxury) to green (equals err… environmentally positive?).
Back in April Intel was announcing its ever growing interest in energy sector. Their approach is again customer centric. PCWorld article “Intel’s experimental sensor analyzes appliance power consumption from single outlet” describes this as something wanting to be your best friend. What many customers do not get is this – what’s in this for the utilities supplier? What value is generated to the shareholders by ensuring your customers consume more efficiently and pay lower bills. There are more unsolved mysteries out there…

Third – consumerisation. Consumerisation ties closely in with previous component – devices. This term came into use in 2009 when major players started to talk about need for flexibility among corporate workforce. Let people decide what devices they want to use (latest technology vs. corporate tool-set) and improve their productivity this way. What many are not talking about is supportability. Apple mobile products are very smart, but those are targeted for the consumer market. Large corporations CIO’s are not simply wiling to take on supporting unsupportable user hardware. Good luck fighting the Y-generation!

Fourth – optimisation. When it comes to re-engineering business or any other processes, the first step should be optimisation. Having meaningful information make optimisation way easier. IBM worked with City of Stockholm to optimise its traffic system. They set out to collect toll charges electronically, predict traffic flows/patterns and provide live information to the commuters. The strategy was to use workload optimised systems, virtualisation and flexible delivery models. Result?
* City traffic is down by 18%
* CO2 emissions have been cut by between 14-18%
* Ridership on public transport has increased by 60,000 passengers per day

I would call this an optimisation and progress. There are many cities in Europe that should try to catch up and exceed these results (hint: London).

To pull all these aspects together, we have loads of sensor-rich devices all around us, that generate a load of data of which to some extent can be used to drive our behavioural patterns at home and at work. Do we like it? Well… we don’t actively fight it.
I plan to continue discussion on this topic, watch this space.

#TED ten commandments for creative people and others

Reading through some older unread posts (this time from swiss-miss), I found this rather joyful collection of wisdom dating back to 2006 by Tim Longhurst. I hope I did not leave the author out, this is how far I managed to track the origins of this message.

Anyway, reading through these words of wisdom / advise / commandments, I realised this should be part of every curriculum for the higher education. Young people who are going to lead their lives need to know how to behave in public. Well, most don’t.

And if you do not know what TED is, go to their web site, then events and then start contributing.

Here we go…

The TED Commandments

Thou Shalt Not Simply Trot Out thy Usual Shtick
Pressure yourself to keep learning about a topic. I have an Information Overload talk I gave a few years ago, and wouldn’t dream of presenting it again without catching up on the latest theories and contributions to the debate.

Thou Shalt Dream a Great Dream, or Show Forth a Wondrous New Thing, Or Share Something Thou Hast Never Shared Before
Don’t be afraid to experiment with what you’ve already learned. Share not only what you know, but what you’d like it to be. Look at your processes, at what you do every day. If it works for you, it’s quite possible the process is a good one and could be shared, inviting discussion to make it even better.

Thou Shalt Reveal thy Curiosity and Thy Passion
It’s your topic, your audience. Own them. Your talk may be at a monthly department meeting or national conference, but most likely you’ve got a keen interest in the subject. Show it!

Perhaps you actually are passionate about the topic, even better. Share your excitement as well as your progress.

Thou Shalt Tell a Story
Involve your audience by giving them someone to empathize with and to make them care. The story might be about yourself or someone else, it doesn’t matter as long as it’s a good tell.

Thou Shalt Freely Comment on the Utterances of Other Speakers for the Sake of Blessed Connection and Exquisite Controversy
As you catch up, read and get involved on blogs by those you admire within the topic. Commenting on posts is a great way to become engaged with those who care about the same things you do. Also explore dissenting opinions, adding your own if you have them.

Thou Shalt Not Flaunt thine Ego. Be Thou Vulnerable. Speak of thy Failure as well as thy Success.
No one wants to hear about how wonderful you are because you figured this out, but the different methods you used to get the conclusion. If you’ve learned from your mistakes, someone else will, too.

Thou Shalt Not Sell from the Stage: Neither thy Company, thy Goods, thy Writings, nor thy Desparate need for Funding; Lest Thou be Cast Aside into Outer Darkness.
While I agree that I don’t usually want to hear a sales pitch, I’d take exception to this when appealing for library funding or for my job.

Thou Shalt Remember all the while: Laughter is Good.
I’ve heard different opinions on humor during talks, but I gave this advice to a staff member just the other day: If you’re going to use humor point it towards yourself. I use self-deprecating humor quite a bit, it seems to somehow relax the audience, especially when teaching technology. Also be careful of humor that may offend someone: I thought about writing this post as if I were Moses and God Himself had delivered the tablets and burning bushes were involved. I reconsidered…probably very wisely.

Thou Shalt Not Read thy Speech.
Worse yet, never turn your back to your audience to read slides. Then again, don’t put so much text on a slide that you’d have to read it at all! Text is for handouts.

Thou Shalt Not Steal the Time of Them that Follow Thee
Make your talk worthwhile with your passion and your knowledge. Give them one big thing to remember a week later, your chance of retention is better the less you try to put in their heads. Even though some training is repetitive in nature, get them excited, fired up and ready to go use what you’ve taught them!

Sir Ken Robinson talks about the education and how the current system (in the UK and elsewhere I suppose) kill the creativity. I suppose it’s time for UK to start embracing the idea of flexible learning; if not in public / state, then at least in private schools. a good point was made about the value of Bcs degree. I hold one and know how little it’s worth. Even MBA people get needs to be from a leading university, otherwise it’s a debt with not much cover.

Two more videos of his appearance in TED here http://www.ted.com/speakers/sir_ken_robinson.html

etEesti