CV

Taavi on tulemustele orienteeritud juht, keda iseloomustavad järgmised märksõnad – koostöö, pühendumus, avatus, süsteemsus, inimeste eesmärgistatud juhtimine, elukestev õpe. Need väärtused aitavad tugevdada usaldust ja kindlust tema ning tema meeskonna suhtes. Tal on hea arusaam IT sektori väljakutsetest ja arengusuundadest ning pikaajaline kogemus agiilsete arendusmeeskondade vedamisel nii avalikus kui erasektoris. Pikaajaline rahvusvaheline kogemus aitab näha suurt pilti ja leida õige perspektiivi.

Sektori kogemus

transport, taristu, avalik teenistus, energia, sõiduautode komponendid, toiduainetööstus

Võtmekompetentsid

 • Inimeste juhtimine ja kaasamine, konfliktide lahendamine
 • Efektiivne kommunikatsioon ja avalik esinemine
 • Aktiivne kuulamine, ideede genereerimine ja nende vormindamine tegevuskavadeks
 • Kõrge riskitolerants
 • Väärtusahelate tuvastamine ning võimaluste leidmine nende realiseerimiseks
 • Arengukavade ja strateegiate väljatöötamine, projektide portfelli ning teenuste teekaartide juhtimine ja kavandamine
 • Oskus tuvastada võimalusi ning takistusi, keskendudes püstitatud eesmärkidele ja suurimale võimalikule väärtusele
 • Keeleoskus – Inglise C2, Eesti C2, Saksa – A1

Haridus ja huvid

Tegelen aktiivselt enesetäiendamisega järgnevatel teemadel – protsesside ja funktsioonide digitaliseerimine, organisatsiooni kultuuri arendamine, inimeste juhtimine ja coaching, teenuse disain. Jälgin arenguid tehisintellekti ja küberturbe valdkonnas. Osalen regulaarselt IT juhtidele suunatud foorumitel ja konverentsidel nii Eestis, kui väljaspool. Vabal ajal tegelen aktiivselt spordiga – jooksen, matkan, sõidan maanteerattaga ja mängin sulgpalli.

Karjäär

IT ja juhtimiskonsultant, DTStudio OÜ, november 2022-

Fookuses on keskmise suurusega eraettevõtted ja riigiasutused, kelle suund on andmete digitaliseerimisel ja protsesside optimeerimisel kasutades selleks teenusplatvormide (PaaS) ja masinõppe lahendusi.

Avalike pilveteenuste programmijuht, Riigi IKT keskus (RIT), märts-detsember 2022

Tähtajaline leping eesmärgiga tagada RIT/MKM ja Microsoft, AWS ja Google vaheliste initsiatiivide ja projektide programmi tulemuste saavutamine ning juhtida kokkulepitud projekte. Toetada pilvestrateegia koostamist. Lahendada jooksvaid konflikte ning tagada info liikumine osapoolte vahel. Toetada RIT võtmeisikuid baastaristu, ATK ja pilvetehnoloogiate visioonide ja strateegiate väljatöötamisel. Tuvastada riigi IT majade valmidus Microsoft pilvepõhiste platvormilahenduste kasutuselevõtuks. Teha ettepanekud koolituskava loomisel.

Tulemused:

 • teostatud asutuste Microsoft litsentseerimise olukorra analüüs ja sõlmitud raamkokkulepe Microsoft 365 litsentside hankeks parima võimaliku hinnaga
 • loodud hästitoimiv töösuhe Microsoft CEE regiooni võtmeisikutega ning delegeeritud töögruppide juhtimine RIT teenuste omanikele
 • kinnitatud RIT ning 2022 ühinevate asutuste IT inimeste Microsoft pilvetehnoloogiate koolituskava

Riigi IT konsolideerimise konsultant, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, juuli-dets 2021

Tähtajaline leping eesmärgiga analüüsida ministeeriumite ja nende allasutuste ning riiklike IT asutuste baasteenuste konsolideerimise võimekust uude kesksesse IT teenuskeskusesse ning koostada 2022-25 tegevuskava.

Tulemused:

 • teostatud keskvalitsuse asutuste tänase IT olukorra analüüs – küpsus, ülemineku kriitilisus, asutuste konsolideeritusse tase, kaardistatud asutuste IT ressursid, konsolideerimise skoobi eelarved ning tehnoloogiline võlg ning tehtud ettepanekud teenuste üleminekukava, järjekorra ja etappide osas
 • arendatud välja loodava asutuse struktuur, kirjeldatud riskid ja maandamismeetmed ja võtmesõnumid
 • koordineeritud RIK vastavate teenuste üleviimine ning kaardistatud protsessid, rollid ja tehnoloogiad
 • koostatud RIT 5-aastane teekaart ja võimekuse arengukava tehnoloogia (sh infoturbe), inimeste ja teenuste strateegiaid, pilootprogramme ning klientasutuste migratsiooni ettevalmistuskava.

IT osakonna juhataja, Maanteeamet/Transpordiamet, juuni 2019 – juuli 2021

Otsealluvuses ameti peadirektorile ja vastutav IT teenuste eest Transpordiametis. Lahkumise põhjuseks 2021 aastal läbi viidud toime- ja juhtimismudeli muudatus ning ameti restruktureerimine.

Peamised ülesanded:

 • Ametis kasutatavate infosüsteemide, baastaristu ning ATK teenuste toimivuse tagamine ja IT arendusportfelli (40+ infosüsteemi) juhtimine
 • TRAM IT strateegiate kavandamine ja elluviimine koostöös era- ja riigisektori partneritega
 • Arendus ja haldusmeeskondade juhtimine (23 FTE), partnerlussuhete aredamine ja hoidmine
 • Transpordiameti loomisel IT teenuste toimivuse tagamine ja meeskondade motiveerimine

Märkimisväärsed saavutused:

 • Maanteede ja veeteede valdkondade digitaliseerimise arengukava loomine, teede valdkonna andmete konsolideerimine ja digitaliseerimine
 • Maateeameti, Lennuameti ja Veeteede ameti ühinemisel rakendatud selged sõnumid ja valitud coachiva juhtimise metoodika tagasid meeskonna ühtsuse pingelisel perioodil ning eduka restruktureerimise.
 • Tehnoloogilise võla teadlik vähendamine tagas kasutajatele lihtsama ning IT’le paremini kontrollitud juurdepääsu süsteemidele ning langetas intsidentide arvu.
 • Modernsete koostöövahendite kasutuselevõtt aitas oluliselt kaasa kaugtöö tõhustamisele ja ameti meeskondade omavahelisele suhtlemisele.

IT Business Relationship Manager, High Speed Two, Suurbritannia, 2014-19

Olin IT juht kolmele direktoraadile kuuest. Fookus oli IT strateegia kavandamisel vastavalt direktoraatide vajadustele, ressursside haldus ning teenuste ja infosüsteemide teekaartide koosloome koordineerimine. Lahkumise põhjuseks naasmine Eestisse perekondlikel põhjustel.

Peamised ülesanded:

 • IT strateegilise nõudluse juhtimine
 • Oma/partneri meeskonna juhtimine ja juhtrühmade vedamine
 • Tehnoloogia arengukava kavandamine oma valdkondades

Märkimisväärsed saavutused:

 • Juhtisin IT nõudluse halduse protsessi juurutamist ja integratsiooni ülejäänud IT funktsioonidega
 • Korraldasin ca 40 projekti (sh BIM vaaturi, andmete digitaliseerimise, Office365) analüüsi ja juurutamise
 • Peatasin £2m väärtuses algatatud IT projekte, kuna neil puudus sisuline väärtus ning äripoolne omanik

IT Operations Manager, Energy Industries Council, Suurbritannia, 2011-14

Minu eesmärk oli tagada infosüsteemide ning oma ja tehnoloogiapartnerite osutatavate IT teenuste toimivus, IT arendus- ja halduslepingute ning hangete korraldamine. Lahkumise põhjuseks kutse osaleda HS2 projektis.

Märkimisväärsed saavutused:

 • Uue IT strateegia koostamine ning äri toimepidevuse programmi vedamine. Töö väljundiks oli selge ülevaade ärikriitilistest IKT teenustest ning selge seos ettevõtte protsesside ja teenustega.
 • Aegunud CRM tarkvara värskendus Microsoft Dynamics platvormile, mille tulemusel kaardistati kõik seotud äriprotsessid ning kliendiga seotud rollide produktiivsus kasvas üle 30%.

IT Business Relationship Manager, Allied Mills / Associates British Foods, Suurbritannia 2007-10

Minu vastutusvaldkond oli IT toimivuse tagamine, sh baasteenused, aruandlus, arendused. Lahkumine seoses IT toimemudeli ja struktuuri restruktureerimisega (kohalik IT > keskne jagatud IT teenuskeskus).

Märkimisväärsed saavutused:

 • 2008-10 IT teenuste konsolideerimisprojekti kliendipoolne projektijuhina (Allied Mills ja Allied Bakeries) tagasin IKT teenuste migratsiooniks ettevalmistuse ja teenuste eduka üleviimise ABF IT teenuskeskusse
 • Tehnoloogilise võla vähendamise ning serverite virtualiseerimise projekti edukas läbiviimine 2007-8

IT spetsialist, Saint-Gobain Glass Solutions, Eesti, 2002-6

Olin vastutav IT rakenduste ja taristu toimimise eest Eestis, Soomes ja Leedus asuvates tütarettevõtetes. Standardiseerisin ja dokumenteerisin rakendused ning kirjeldasin IT teenusteks vajalikud protseduurid. Tagasin süsteemide toimivuse ning konsolideerimise 2002-5.

en_GBEnglish (UK)